PRIVACY VERKLARING

INTRODUCTIE
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website wederstaete.nl van Goossen Te Pas B.V.. Goossen Te Pas B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

• versturen van nieuwsbrieven
• in behandeling nemen van vragen en klachten
• het doen van klanttevredenheidsonderzoek
• versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• bellen of e-mailen indien dit nodig is voor een betere service & support
• informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wij verwerken van al onze bezoekers:

• IP-adres;
• Cookies.

Daarnaast heb je de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die jij zelf bij ons achterlaat:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan ons verstrekt

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

• via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
• door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

• Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van Goossen Te Pas
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Goossen Te Pas. diensten te verlenen
• Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

COOKIES
Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

CONTACT & VRAGEN
Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op via +31 53 433 04 10